Strona główna – e-Zamówienia

Deklaracja dostępności Platformy e-Zamówienia

Urząd Zamówień Publicznych zobowiązuje się zapewnić dostępność witryny internetowej www.ezamowienia.gov.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do witryny www.ezamowienia.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 02.11.2020 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 22.07.2022 r.

Witryna internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 23.10.2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością witryny internetowej prosimy o kontakt z Administratorem systemu. Administratorem systemu jest Wykonawca Platformy e-Zamówienia firma Pentacomp Systemy Informatyczne S.A. Kontaktować się można za pomocą formularza kontaktowego SOZ (link: ezamowienia.gov.pl/SOZ) lub dzwoniąc pod numer telefonu: 32 77 88 999

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej witryny internetowej lub elementu strony internetowej. Żądanie powinno zawierać dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem, wskazanie strony internetowej lub elementu strony internetowej, wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem, wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy. Zapewnienie dostępności cyfrowej witryny internetowej lub elementu strony internetowej podmiotu publicznego następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej witryny internetowej lub elementu strony internetowej podmiotu publicznego nie może nastąpić w ciągu 7 dni podmiot publiczny niezwłocznie powiadamia osobę występującą
z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym zapewni dostępność cyfrową wskazanej witryny internetowej lub elementu strony internetowej jednak nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Podmiot publiczny odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.

W przypadku gdy podmiot publiczny nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej zgodnie z żądaniem, niezwłocznie powiadamia on osobę występującą z żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej witryny internetowej lub wskazanego elementu strony internetowej podmiotu publicznego, wskazanych w żądaniu albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, osoba ta ma prawo do złożenia do podmiotu publicznego skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 oraz z 2019 r. poz. 60 i 730).

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Zamówień Publicznych, ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa

Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. Postępu oznaczone literą A. Wejście do budynku jest przez drzwi dwuskrzydłowe.

Urząd Zamówień Publicznych wynajmuje 4 piętra w budynku 8-piętrowym.

Recepcja budynku znajduje się po lewej stronie od wejścia A. Dalsze wejście do budynku jest za pośrednictwem 5 wind, z których może skorzystać osoba niepełnosprawna. Budynek jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Na każdym piętrze wynajmowanej przez Urząd powierzchni znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Drzwi wewnętrzne i do pokoi biurowych o szer. 90 cm bez progów.

W budynku wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

eZamówienia w liczbach

71,77 mld

Wartość rynku zamówień publicznych.

Warning: number_format() expects parameter 1 to be float, string given in /var/www/html/wp-content/themes/portaldostepowy/footer.php on line 25

Liczba opublikowanych ogłoszeń w BZP.

Moje Konto

Zaloguj się Zarejestruj się