Strona główna – e-Zamówienia

Regulamin korzystania z Platformy e-Zamówienia

§1. Definicje użyte w Regulaminie

UZP – Urząd Zamówień Publicznych.

Platforma e-Zamówienia – Platforma udostępniająca usługi elektroniczne, wspierające realizację procesu udzielania zamówienia publicznego, w tym komunikacji elektronicznej między zamawiającymi a wykonawcami.

Administrator techniczny Platformy e-Zamówienia – podmiot zarządzający Platformą e-Zamówienia w zakresie technicznym i odpowiadający za jej sprawne i ciągłe działanie.

Administrator merytoryczny Platformy e-Zamówienia – podmiot zarządzający Platformą e-Zamówienia w zakresie merytorycznym.

Administrator Danych Osobowych lub Administrator Systemu – Prezes Urzędu Zamówień Publicznych z siedzibą w Warszawie (02-676) przy ul. Postępu 17A.

Subskrybent – osoba fizyczna korzystająca z udostępnionych usług subskrypcji na Platformie e-Zamówienia.

Supervisor – osoba fizyczna występująca w roli administratora dla danego podmiotu zarejestrowanego na Platformie e-Zamówienia, mająca dostęp do konta podmiotu wraz z możliwością zarządzania tym kontem.

BZP – Biuletyn Zamówień Publicznych.

TED – oznacza internetową wersję „Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej” poświęconą europejskim zamówieniom publicznym.

SOZ – System Obsługi Zgłoszeń.

MOW – Moduł ofert i wniosków – składanie ofert i wniosków oraz prac konkursowych.

RS – Roczne Sprawozdanie o udzielonych zamówieniach.

MMiA – Moduł Monitorowania i Analiz.

API BZP (WebService) – usługa sieciowa polegająca na powtarzalnym wykonywaniu przez system z góry określonych funkcji.

Zamawiający – użytkownicy korzystający z Platformy po stronie Zamawiającego.

Wykonawca – użytkownicy korzystający z Platformy po stronie Wykonawcy.

Użytkownik – użytkownicy korzystający z Platformy e-Zamówienia będący Zamawiającym lub Wykonawcą.

Użytkownik konto uproszczone – użytkownicy korzystający z kont uproszczonych mogą zgłaszać problemy dotyczące Platformy e-Zamówienia za pośrednictwem Systemu Obsługi Zgłoszeń (SOZ) oraz mogą być subskrybentami.

Kwalifikowany podpis elektroniczny – zaawansowany podpis elektroniczny, składany za pomocą kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu elektronicznego, który opiera się na kwalifikowanym certyfikacie zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE.

Pieczęć elektroniczna – dane w postaci elektronicznej dodane do innych danych w postaci elektronicznej lub logicznie z nimi powiązane, aby zapewnić autentyczność pochodzenia oraz integralność powiązanych danych; (Dz.U.UE.910/2014Dz.U.2016.1579).

Podpis zaufany – podpis elektroniczny, którego autentyczność i integralność są zapewniane przy użyciu pieczęci elektronicznej ministra właściwego do spraw informatyzacji, zawierający:

 1. dane identyfikujące osobę ustalone na podstawie środka identyfikacji elektronicznej obejmujące imię (imiona), nazwisko, numer PESEL,
 2. identyfikator środka identyfikacji elektronicznej, przy użyciu którego został złożony,
 3. czas jego złożenia.

Podpis osobisty – to zaawansowany podpis elektroniczny. Prawdziwość danych posiadacza podpisu potwierdza certyfikat podpisu osobistego, zawierający imię (imiona), nazwisko, obywatelstwo oraz numer PESEL.

§2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia, udostępnionej przez Urząd Zamówień Publicznych, wytworzonej w ramach projektu „E-zamówienia – elektroniczne zamówienia publiczne” projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie nr 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.
 2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
 3. Platforma e-Zamówienia jest dostępna pod adresem www.ezamowienia.gov.pl
 4. Z Platformy e-Zamówienia mogą korzystać Zamawiający, Wykonawcy, w rozumieniu Ustawy Pzp, Użytkownicy kont uproszczonych, Portale e-usług, jak również użytkownicy korzystający z subskrypcji na ogłoszenia BZP i postępowania prowadzone na Platformie e-Zamówienia.
 5. Podmioty wymienione w pkt. 4 mogą wykorzystywać do świadczenia usług elektronicznych następujące funkcje Platformy:
  5.1. Zakładanie kont dla użytkowników Zamawiającego i Wykonawcy,
  5.2. Zakładanie kont uproszczonych,
  5.3. Korzystanie z subskrypcji,
  5.4. Wypełnianie formularzy i publikowanie ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych,
  5.5 Wypełnianie formularzy i publikowanie ogłoszeń unijnych poprzez usługę eSender Platformy e-Zamówienia w TED,
  5.6. Przesyłanie do Prezesa UZP Rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych,
  5.7. Wyszukiwanie opublikowanych ogłoszeń i postępowań,
  5.8. Zakładanie i prowadzenie postępowań na Platformie,
  5.9. Składanie wniosków, ofert, prac konkursowych na Platformie,
  5.10. Przesłanie Informacji o złożonych wnioskach i ofertach do Prezesa UZP,
  5.11. Korzystanie z Modułu Monitorowania i Analiz.
 6. Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z Platformy e-Zamówienia dostępne są w Komponencie edukacyjnym.
 7. Niedostępność Platformy e-Zamówienia nie może stanowić uzasadnienia roszczeń względem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

§3. Warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia

 1. Każdy Użytkownik Platformy e-Zamówienia zobowiązany jest do korzystania z usług Platformy w sposób zgodny z obowiązującym prawem oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 2. Użytkownik jest zobowiązany do wprowadzania danych kompletnych, rzetelnych i zgodnych ze stanem faktycznym.
 3. Każdy zalogowany Użytkownik Platformy e-Zamówienia ma możliwość wglądu i aktualizacji danych dotyczących jego osoby.
 4. Każdy zalogowany Użytkownik Platformy e-Zamówienia w roli Supervisora ma możliwość wglądu i aktualizacji danych dotyczących jego podmiotu oraz ma możliwość nadawania odpowiednich uprawnień użytkownikom w ramach podmiotu do korzystania z funkcjonalności Platformy.
 5. Każdy Użytkownik ma prawo korzystać ze strefy ogólnej, dostępnej bez logowania na Platformie e-Zamówienia, po połączeniu się z adresem internetowym Platformy pod warunkiem przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 6. Zabrania się korzystania z kont innych Użytkowników oraz udostępniania swojego Loginu i Hasła innym osobom.
 7. Użytkownicy zarejestrowani w roli Zamawiających mają możliwość zarządzania swoim profilem, przygotowywania ogłoszeń do publikacji, publikacji ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych, korzystania z usługi eSender Platformy e-Zamówienia w celu publikacji ogłoszeń w TED, przeglądanie w BZP opublikowanych ogłoszeń w tym ogłoszeń opublikowanych w TED, jak również przeglądanie zaimportowanych ogłoszeń z TED polskich zamawiających, którzy nie korzystali z usługi eSender Platformy e-Zamówienia.
 8. Użytkownicy w roli Zamawiających, którzy korzystają z Platformy e-Zamówienia powinni dochować należytej staranności w zakresie wprowadzanych danych w formularzach ogłoszeń.
 9. Użytkownicy w roli Zamawiający mają możliwość zakładania i prowadzenia postępowań na Platformie e-Zamówienia w tym publikowania ogłoszeń w BZP po ustawieniu na swoim profilu odpowiednich uprawnień.
 10. Użytkownicy w roli Wykonawcy mają możliwość wyszukiwania prowadzonych na Platformie postępowań a po ustawieniu na swoim profilu odpowiednich uprawnień również składania ofert, wniosków i prac konkursowych za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia.

§4. Subskrypcje

 1. Możliwość rejestracji w bazie subskrybentów oraz otrzymywania subskrypcji ma każdy użytkownik zainteresowany tą usługą.
 2. Zainteresowany subskrypcją użytkownik musi się zarejestrować do konta uproszczonego, podając podczas rejestracji imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu/faxu lub musi posiadać konto Użytkownika Zamawiającego, lub Wykonawcy.
 3. Osoba, która przy zapisywaniu się na subskrypcję podała nieprawidłowe dane, tj. imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej osoby trzeciej bez jej wiedzy i zgody, ponosić będzie z tego tytułu wszelką odpowiedzialność odszkodowawczą w przypadku zgłoszenia przez tę osobę trzecią jakichkolwiek roszczeń wobec Urzędu Zamówień Publicznych.
 4. Subskrypcja rozpoczyna się po aktywacji subskrypcji z częstotliwością otrzymywania powiadomień w cyklu codziennym.
 5. Użytkownik konta uproszczonego lub Użytkownik Zamawiający, lub Wykonawca ma prawo dokonywać rezygnacji z subskrypcji na ogłoszenia opublikowane w BZP i postępowania prowadzone na Platformie e-Zamówienia bezpośrednio z poziomu subskrypcji klikając odpowiedni link dezaktywacyjny.

§5. Rejestracja podmiotów i użytkowników

 1. Niniejszy paragraf opisuje sposób obsługi zakładania kont dla podmiotów, które będą korzystały z Platformy e-Zamówienia.
 2. Aby korzystać z Platformy jako użytkownik zalogowany, należy posiadać konto na Platformie. Jeżeli Użytkownik nie posiada konta powinien zarejestrować się na Platformie e-Zamówienia.
 3. Użytkownik podczas rejestracji ma do wyboru jedną z ról: Zamawiający, Wykonawca, Użytkownik konto uproszczone. Wybór roli warunkuje zakres funkcjonalności, z których użytkownik będzie mógł korzystać na Platformie e-Zamówienia.
 4. Warunkiem założenia konta Użytkownik konto uproszczone jest wypełnienie elektronicznego formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie Platformy oraz akceptacja niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności.
 5. Warunkiem założenia konta Użytkownika jest poświadczenie danych rejestracyjnych podmiotu kwalifikowanym podpisem elektronicznym, kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
 6. Supervisor może dodać do konta podmiotu użytkownika lub kolejnego Supervisora. W tym celu dokonuje rejestracji konta użytkownika/Supervisora, który otrzymuje, na maila link aktywacyjny informujący o utworzeniu konta użytkownika/Supervisora. W celu uzyskania dostępu do Platformy e-Zamówienia użytkownik/Supervisor podczas aktywacji konta musi utworzyć hasło dostępu do konta oraz zaakceptować niniejszy Regulamin i Politykę Prywatności.
 7. Zakłada się, że każdy zarejestrowany Użytkownik może być Subskrybentem otrzymującym powiadomienia z Platformy e-Zamówienia.
 8. Dbałość o aktualizację danych rejestracyjnych oraz ich poprawność stanowi obowiązek danego podmiotu. Odpowiedzialność za konsekwencje, w tym konsekwencje prawne wynikające z nieaktualnych lub błędnych danych rejestrowych podmiotu ponosi tylko i wyłącznie podmiot, którego te dane dotyczą.
 9. Każdy Użytkownik posiada powiązane z nim konta Użytkowników mających w ramach Podmiotu nadaną rolę wraz z uprawnieniami. Role określa zestaw uprawnień w systemie, przydzielanych użytkownikowi. Użytkownik niezależnie od tego, do jakiego podmiotu jest, przypisany zawsze pozostaje właścicielem swojego konta uproszczonego.

§6. Biuletyn Zamówień Publicznych

 1. Zgodnie z art. 269 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Prezes Urzędu Zamówień Publicznych zapewnia techniczne utrzymanie systemu teleinformatycznego, przy użyciu którego udostępniany jest Biuletyn Zamówień Publicznych, oraz określa okres przechowywania danych osobowych zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych.
 2. Przed rozpoczęciem korzystania z Biuletynu Zamówień Publicznych użytkownik ma obowiązek zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
 3. Korzystanie z Biuletynu Zamówień Publicznych jest bezpłatne.
 4. Z systemu mogą korzystać wszystkie podmioty publiczne zobowiązane do stosowania Ustawy Prawo zamówień publicznych.
 5. Użytkownik Zamawiający w celu publikacji ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych musi posiadać konto na Platformie e-Zamówienia. Jeżeli Użytkownik Zamawiający nie posiada konta musi zarejestrować się na Platformie e-Zamówienia.
 6. Hasło służące do logowania należy zachować w tajemnicy i nie należy udostępniać osobom trzecim. Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki prawne wynikające z uzyskania dostępu oraz korzystania z Biuletynu Zamówień Publicznych przez osoby posługujące się jego loginem i hasłem.
 7. Zalogowani Zamawiający mogą publikować w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia, których zakres danych został określony w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych.
 8. Zalogowani Zamawiający mogą publikować w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o koncesji, których zakres danych został określony w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych, dotyczących zawierania umów koncesji.
 9. Opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia są udostępniane za pośrednictwem Wyszukiwarki ogłoszeń BZP.
 10. Ogłoszenia o wyniku postępowania, o wynikach konkursu i ogłoszeniu o zawarciu umowy koncesji są publicznie dostępne w wyszukiwarce BZP przez okres 4 lat od czasu publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych. Ogłoszenia są następnie przechowywane na potrzeby archiwalne w niepublicznym archiwum wewnętrznym.
 11. Szczegółowe informacje dotyczące Ogłoszeń dostępne są w Komponencie Edukacyjnym na Platformie e-Zamówienia w Instrukcji użytkownika.

§7.  e-Sender

 1. Przed rozpoczęciem korzystania z usługi e-Sender dostępnej na Platformie e-Zamówienia użytkownik ma obowiązek zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
 2. Korzystanie z usługi e-Sender jest bezpłatne.
 3. Z usługi e-Sender mogą korzystać wszystkie podmioty publiczne zobowiązane do stosowania Ustawy Prawo zamówień publicznych.
 4. Użytkownik Zamawiający w celu przesyłania ogłoszeń za pośrednictwem usługi e-Sender musi posiadać konto na Platformie e-Zamówienia. Jeżeli Użytkownik Zamawiający nie posiada konta musi zarejestrować się na Platformie e-Zamówienia.
 5. Użytkownik Wykonawcy w celu przesyłania Ogłoszenia  o podwykonawstwie (F19) za pośrednictwem usługi e-Sender musi posiadać konto na Platformie e-Zamówienia. Jeżeli Użytkownik Wykonawca nie posiada konta musi zarejestrować się na Platformie e-Zamówienia i nadać odpowiednie uprawnienie.
 6. Hasło służące do logowania należy zachować w tajemnicy i nie należy udostępniać osobom trzecim. Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki prawne wynikające z uzyskania dostępu oraz korzystania z usługi e-Sender przez osoby posługujące się jego loginem i hasłem.
 7. Opublikowane za pośrednictwem usługi e-Sender ogłoszenia są udostępniane za pośrednictwem Wyszukiwarki ogłoszeń BZP.
 8. Szczegółowe informacje dotyczące Ogłoszeń dostępne są w Komponencie Edukacyjnym na Platformie e-Zamówienia w Instrukcji użytkownika.

§8. Moduł ofert i wniosków

 1. Moduł Ofert i Wniosków odpowiada za obsługę ofert, wniosków oraz prac konkursowych.
 2. Korzystanie z Modułu Ofert i Wniosków na Platformie e-Zamówienia jest bezpłatne.
 3. W celu złożenia za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia wniosku, oferty, pracy konkursowej należy posiadać konto na Platformie.
 4. Użytkownik Wykonawca w celu skorzystania z MOW musi zarejestrować konto na Platformie e-Zamówienia.
 5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za podane dane osobowe, ich poprawność oraz informacje zawarte we wniosku, ofercie, pracy konkursowej oraz dołączonych dokumentach.
 6. W celu zapewnienia poprawności działania funkcjonalności udostępnianych na Platformie Zamawiający i Wykonawcy mogą korzystać z udostępnionych na Platformie e-Zamówienia formularzy do komunikacji oraz formularza ofertowego, wniosku, pracy konkursowej oraz wykonywania poszczególnych czynności zgodnie z komunikatami i poleceniami systemowymi.
 7. W przypadku świadomego braku korzystania z udostępnionych na Platformie e-Zamówienia formularzy do komunikacji oraz formularza ofertowego, wniosku, pracy konkursowej użytkownicy przyjmują, że prowadzone postępowania lub postępowania, w których biorą, udział mogą być obarczone błędami merytoryczno-technicznymi i takie działanie nie wynika z nieprawidłowości w działaniu Platformy e-Zamówienia.
 8. Wykonawca ma możliwość złożenia i wycofania oferty, wniosku, pracy konkursowej do upływu terminu składania ofert, wniosków, prac konkursowych.  
 9. Supervisor Wykonawcy nadaje uprawnienia swoim pracownikom do korzystania z funkcjonalności Platformy, w tym do wycofania oferty w danym postępowaniu. Nadanie uprawnienia do wycofania oferty jest równoważne z upoważnieniem pracownika do wykonania tej czynności.
 10. Po upływie terminu składania i otwarcia wniosków, ofert, prac konkursowych Zamawiający za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia dokonuje czynności automatycznej deszyfracji wniosków, ofert, prac konkursowych.
 11. Zamawiający, korzystający z Platformy e-Zamówienia zobligowani są do dochowania należytej staranności związanej z terminami i edycją postępowań.
 12. Pliki dodane na karcie postępowania/konkursu (zakładka Informacje podstawowe) są usuwane z Platformy po upływie 3 miesięcy od momentu przejścia postępowania/konkursu w status „Zawarta umowa” lub „Unieważnione” lub „Anulowane” lub „Rozstrzygnięte”. Aby nie utracić plików, Zamawiający zobowiązany jest je pobrać i zapisać w wewnętrznych zasobach przed upływem powyższego terminu.
 13. Informacje z otwarcia ofert oraz raporty z otwarcia ofert/wniosków/prac konkursowych są przechowywane na Platformie przez określoną liczbę dni ustaloną przez Administratora Platformy od otwarcia ofert/wniosków/prac konkursowych, a po wskazanym terminie są usuwane automatycznie z Platformy.
 14. Oferty/wnioski/prace konkursowe są przechowywane na Platformie przez określoną liczbę dni ustaloną przez Administratora Platformy od otwarcia ofert/wniosków/prac konkursowych, a po wskazanym terminie są usuwane automatycznie z Platformy. Oferty/wnioski/prace konkursowe Zamawiający zobowiązany jest bezpośrednio po otwarciu ofert/wniosków/prac konkursowych pobrać i zapisać w wewnętrznych zasobach.
 15. Wykonawcy, korzystający z Platformy e-Zamówienia zobligowani są do dochowania należytej staranności związanej z terminowym składaniem ofert, wniosków, prac konkursowych.
 16. Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z Modułu Ofert i Wniosków oraz nadawania uprawnień w tym zakresie dostępne są w Komponencie Edukacyjnym na Platformie e-Zamówienia w Instrukcji użytkownika.

§9. Roczne Sprawozdanie o udzielonych zamówieniach

 1. Przed wypełnieniem Rocznego Sprawozdania o udzielonych zamówieniach użytkownik ma obowiązek zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
 2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia w celu wypełnienia i przesłania do Prezesa UZP Rocznego Sprawozdania o udzielonych zamówieniach jest bezpłatne.
 3. Z funkcjonalności Rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach mogą korzystać wszystkie podmioty publiczne zobowiązane do złożenia Rocznego sprawozdania zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.
 4. Użytkownik Zamawiający w celu przesłania Rocznego Sprawozdania o udzielonych zamówieniach musi posiadać aktywowane konto na Platformie e-Zamówienia. Jeżeli Użytkownik Zamawiający nie posiada konta musi zarejestrować się na Platformie e-Zamówienia.
 5. Hasło służące do logowania należy zachować w tajemnicy i nie należy udostępniać osobom trzecim. Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki prawne wynikające z uzyskania dostępu oraz przesyłania Rocznych Sprawozdań o udzielonych zamówieniach przez osoby posługujące się jego loginem i hasłem.
 6. Podmiot Zamawiający raz w roku przesyła do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych informację o Rocznych sprawozdaniach o udzielonych zamówieniach. W tym celu Użytkownik wypełnia interaktywny formularz Rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach, którego wzór określa Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru, sposobu przekazywania oraz sposobu i trybu jego korygowania.
 7. Podmiot Zamawiający może złożyć korektę Rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach.
 8. Szczegółowe informacje dotyczące Rocznych sprawozdań, dostępne są w Komponencie Edukacyjnym na Platformie e-Zamówienia w Instrukcji użytkownika.

§10. Moduł Monitorowania i Analiz

 1. Na Platformie e-Zamówienia w ramach MMiA Zamawiający ma możliwość wglądu do Raportów z danych pochodzących z jego postępowań w zakresie:
  1. 1. Raportu rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach,
  1. 2. Raportu ogłoszeń publikowanych w BZP i Dz. Urz. UE,
  1. 3. Raportu zamówień zrównoważonych oraz innowacyjnych z ogłoszeń opublikowanych w BZP i Dz. Urz. UE,
  1. 4. Raportu ze zdarzeń w postępowaniu,
  1. 5. Danych ogólnych o zamówieniach.
 2. Korzystanie z Raportów 1.1.1 do 1.1.4 wymaga posiadania konta Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia.
 3. Korzystanie z Raportu 1.1.5 nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia, ale można, korzystać z tego Raportu również posiadając konto.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące korzystania w tym uprawnień do poszczególnych Raportów 1.1.1. do 1.1.4. dostępne są w Komponencie Edukacyjnym na Platformie e-Zamówienia
  w Instrukcji użytkownika.

§11. API BZP (WebService)

 1. Przed rozpoczęciem korzystania z usługi API BZP (WebService) użytkownik ma obowiązek zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
 2. Korzystanie z usługi  jest bezpłatne.
 3. Usługa udostępnia metody pozwalające na dostęp do danych z publikowanych ogłoszeń.
 4. Usługa  obejmuje swoim zakresem:

a. Odczyt danych opublikowanych ogłoszeń według zadanych kryteriów,

b. Odczyt ilości opublikowanych ogłoszeń według zadanych kryteriów.

 1. W celu korzystania z usługi konieczne jest dysponowanie przez użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet.
 2. Usługa dostępna jest pod adresem: https://dev.ezamowienia.gov.pl/mo-board/api/v1/notice  
 3. Szczegółowe informacje dotyczące API BZP (WebService) dostępne są w Komponencie Edukacyjnym na Platformie e-Zamówienia w Instrukcji użytkownika.

§12. Warunki techniczne świadczenia Usług

 1. W celu prawidłowego korzystania z usług Platformy e-Zamówienia wymagany jest:
  1.1. Komputer PC
  a. parametry minimum: Intel Core2 Duo, 2 GB RAM, HDD
            b. zainstalowany jeden z poniższych systemów operacyjnych:
                      1. MS Windows 7 lub nowszy
                      2. OSX/Mac OS 10.10,
                      3. Ubuntu 14.04
            c. Zainstalowana jedna z poniższych przeglądarek:
                      1. Chrome 66.0 lub nowsza
                      2. Firefox 59.0 lub nowszy
                      3. Safari 11.1 lub nowsza
                      4. Edge 14.0 i nowsze

albo
         1.2 Tablet/Telefon
                    a. Parametry minimum: 4 rdzenie procesora, 2GB RAM, Android 6.0 Marshmallow, iOS 10.3
                    b. Przeglądarka Chrome 61 lub nowa

 1. Dla skorzystania z pełnej funkcjonalności może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, oraz cookies;
 2. Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych:
        1.1 specyfikacja połączenia – formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2,
        1.2 format danych oraz kodowanie: formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8,
        1.3 oznaczenia czasu odbioru danych: wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do sekundy.

§13. Prywatność – Ochrona danych osobowych

 1. Administrator Systemu nie umożliwia korzystania z usług wskazanych w niniejszym Regulaminie anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu.
 2. Administrator Danych Osobowych zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.) –  zwanego dalej RODO.
 3. Administratorem Danych Osobowych Użytkowników Platformy e-Zamówienia jest Prezes Urzędu Zamówień Publicznych z siedzibą w Warszawie (02-676) przy ul. Postępu 17A. Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: uzp@uzp.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 4. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, adres e-mail IOD.UZP@uzp.gov.pl. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane w celu możliwości korzystania z Platformy e-Zamówienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 6 ust. 1 lit. e RODO. Dostęp do niektórych funkcjonalności Platformy e-Zamówienia, takich jak publikowanie ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych lub TED, prowadzenie postępowań na Platformie e-Zamówienia, przesyłanie Rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach, przesyłanie ofert i wniosków, komunikacja pomiędzy Zamawiającymi i Wykonawcami, czy zgłaszanie problemów dotyczących Platformy e-Zamówienia wymaga uprzedniej rejestracji na Platformie oraz uzyskania danych do logowania. Proces rejestracji wymaga podania m.in. danych osoby pełniącej rolę Supervisora danego podmiotu lub danych do założenia konta uproszczonego.
 6. Zamieszczone w ogłoszeniach BZP lub TED dane kontaktowe instytucji zamawiających i zwycięskich oferentów są wymagane do prawidłowego przeprowadzenia procedur udzielania zamówień publicznych i w niektórych przypadkach zawierają dane osobowe.
 7. Ogłoszenia zamieszczane w BZP będą publicznie dostępne przez okres 4 lat od czasu publikacji w BZP, a następnie będą przechowywane na potrzeby archiwalne w niepublicznym archiwum wewnętrznym. Dane podmiotów rejestrujących się na Platformie e-Zamówienia będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji celu gromadzenia i przetwarzania danych nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
 8. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych zawartych w ogłoszeniach zawartych w TED można znaleźć na stronie https://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do
 9. Odbiorcami danych osobowych mogą być podwykonawcy administratora danych (podmioty przetwarzające), w celu i zakresie niezbędnym do realizacji poleceń administratora na podstawie umów oraz organy publiczne, sądy i inni odbiorcy legitymujący się interesem prawnym w pozyskaniu danych osobowych.
 10. Każdemu Użytkownikowi na warunkach określonych w RODO przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, ani przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
 12. Dane osobowe podawane są przez Użytkownika dobrowolnie, jednak ich podanie jest niezbędnym warunkiem do korzystania z Platformy e-Zamówienia.
 13. Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisach WWW Urzędu Zamówień Publicznych zostały określone w naszej Polityce Prywatności https://dev.ezamowienia.gov.pl

§14. Zmiany Regulaminu

 1. Administratorowi merytorycznemu Platformy e-Zamówienia przysługuje prawo do zmiany Regulaminu. 
 2. Wszelkie zmiany obowiązują od dnia ich zamieszczenia lub od wskazanej daty ich obowiązywania.
 3. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest równoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu.
 4. Zmiana Regulaminu nie wpływa na ważność dotychczas zrealizowanych lub realizowanych aktywności.

§15. Odpowiedzialność UZP

 1. Zadaniem Urzędu Zamówień Publicznych jest wyłącznie dostarczenie narzędzia teleinformatycznego wspierającego przeprowadzenie procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie publikacji ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych i TED oraz prowadzenia postępowań na Platformie e-Zamówienia.
 2. Urząd Zamówień Publicznych nie odpowiada za prawdziwość danych podanych przy rejestracji przez Zamawiających i Wykonawców.
 3. Urząd Zamówień Publicznych nie monitoruje posiadania przez użytkowników odpowiednich dokumentów niezbędnych do udziału w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.
 4. Urząd Zamówień Publicznych nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych w Biuletynie Zamówień Publicznych i TED ogłoszeń oraz danych w zamieszczanych na Platformie postępowaniach.
 5. Urząd Zamówień Publicznych nie ponosi odpowiedzialności za zgodność zamieszczanych przez Zamawiających dokumentów w postępowaniu (na karcie postępowania) oraz treści/dokumentów od innych podmiotów zarejestrowanych i prowadzących postępowania na Platformie e-Zamówienia z wymogami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 848).
 6. Urząd Zamówień Publicznych nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłową realizację zadań Platformy spowodowaną:
  1. Działaniem sił wyższych,
  2. Awarią powstałą z winy użytkownika lub nieprawidłowościami w systemie komputerowym użytkownika,
  3. Jakości i szybkości połączenia łącza internetowego użytkownika,
  4. Awariami urządzeń dostawców internetu użytkownika.

§16. Procedura zgłaszania problemów

 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje związane z nieprawidłowym działaniem Platformy za pośrednictwem Systemu Obsługi Zgłoszeń (SOZ) udostępnionym na Platformie e-Zamówienia.
 2. Zgłoszenie problemów wymaga rejestracji na Platformie. Aby, założyć konto użytkownik musi zaakceptować Regulamin i Politykę Prywatności.
 3. Zgłoszenie problemów powinno zawierać co najmniej informację „Czego dotyczy problem”, wybranie „Typu problemu” oraz „Opisu problemu”.
 4. Odpowiedzi na zgłaszane problemy będą przekazywane za pośrednictwem Systemu Obsługi Zgłoszeń (SOZ) zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi przez użytkownika podczas rejestracji konta.

§17. Inne postanowienia

W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa Zamówień Publicznych.

eZamówienia w liczbach

57,19 mld

Wartość rynku zamówień publicznych.

137 014

Liczba opublikowanych ogłoszeń w BZP.

Moje Konto

Zaloguj się Zarejestruj się