Strona główna – e-Zamówienia

Regulamin Platformy e-Zamówienia

Regulamin korzystania z Platformy e-Zamówienia

§1. Definicje użyte w Regulaminie

UZP –Urząd Zamówień Publicznych,

Platforma e-Zamówienia -Platforma udostępniająca usługi elektroniczne, wspierające realizację procesu udzielania zamówienia publicznego, w tym komunikacji elektronicznej między zamawiającymi a wykonawcami.

Administrator techniczny Platformy e-Zamówienia – podmiot zarządzający Platformą e-Zamówienia w zakresie technicznym i odpowiadający za jej sprawne i ciągłe działanie.

Administrator merytoryczny Platformy e-Zamówienia – podmiot zarządzający Platformą e-Zamówienia w zakresie merytorycznym.

Administrator Danych Osobowych lub Administrator Systemu –Prezes Urzędu Zamówień Publicznychz siedzibą w Warszawie(02-676) przy ul. Postępu 17A,

Podmiot -osoba fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej posiadająca konto podmiotu na Platformie e-Zamówienia w roli Zamawiający, Wykonawca.

Subskrybent –osoba fizyczna korzystająca z subskrypcji na ogłoszenia publikowane w BZP na Platformie e-Zamówienia,

Supervisor –osoba fizyczna występująca w roli administratora dla danego podmiotu zarejestrowanego na Platformie e-Zamówienia, mająca dostęp do konta podmiotu wraz z możliwością zarządzania tym kontem,

BZP – Biuletyn Zamówień Publicznych,

TED – oznacza internetową wersję „Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej” poświęconą europejskim zamówieniom publicznym,

SOZ – System Obsługi Zgłoszeń,

Zamawiający – użytkownicy korzystający z Platformy po stronie Zamawiającego,

Wykonawca – użytkownicy korzystający z Platformy po stronie Wykonawcy.

Użytkownik – użytkownicy korzystający z kont uproszczonych nie będący Zamawiającym ani Wykonawcą,

Użytkownik konto uproszczone – użytkownicy korzystający z kont uproszczonych mogą zgłaszać problemy dotyczące Platformy e-Zamówienia za pośrednictwem Systemu Obsługi Zgłoszeń (SOZ) oraz mogą być subskrybentami,

Kwalifikowany podpis elektroniczny – zaawansowany podpis elektroniczny, składany za pomocą kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu elektronicznego, który opiera się
na kwalifikowanym certyfikacie zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania
w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE,

Pieczęć elektroniczna – dane w postaci elektronicznej dodane do innych danych w postaci elektronicznej lub logicznie z nimi powiązane, aby zapewnić autentyczność pochodzenia oraz integralność powiązanych danych; (Dz.U.UE.910/2014Dz.U.2016.1579),

Podpis zaufany – podpis elektroniczny, którego autentyczność i integralność są zapewniane przy użyciu pieczęci elektronicznej ministra właściwego do spraw informatyzacji, zawierający:

 1. dane identyfikujące osobę ustalone na podstawie środka identyfikacji elektronicznej obejmujące imię (imiona), nazwisko, numer PESEL,
 2. identyfikator środka identyfikacji elektronicznej, przy użyciu którego został złożony,
 3. czas jego złożenia,

Podpis osobisty – to zaawansowany podpis elektroniczny. Prawdziwość danych posiadacza podpisu potwierdza certyfikat podpisu osobistego, zawierający imię (imiona), nazwisko, obywatelstwo oraz numer PESEL.

§2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia, udostępnionej przez Urząd Zamówień Publicznych, wytworzonej w ramach projektu
  „E-zamówienia – elektroniczne zamówienia publiczne” projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś priorytetowa nr 2
  „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie nr 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.
 2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
 3. Platforma e-Zamówienia jest dostępna pod adresem www.ezamowienia.gov.pl
 4. Z Platformy e-Zamówienia mogą korzystać Zamawiający, Wykonawcy w rozumieniu Ustawy PZP, Użytkownicy (konta uproszczone), Portale e-usług jak również użytkownicy korzystający
  z subskrypcji na ogłoszenia BZP i postępowania prowadzone na Platformie e-Zamówienia.
 5. Podmioty wymienione w pkt. 4 mogą wykorzystywać do świadczenia usług elektronicznych następujące funkcje Platformy:
  5.1. Zakładanie kont dla użytkowników Zamawiającego i Wykonawcy,
  5.2. Zakładanie kont uproszczonych
  5.3. Korzystanie z subskrypcji
  5.4. Wypełnianie formularzy i publikowanie ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz TED
  5.5. Przesyłanie Rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych
  5.6. Wyszukiwanie opublikowanych ogłoszeń i postępowań
  5.7. Zakładanie i prowadzenie postępowań na Platformie
  5.8. Składanie wniosków, ofert, prac konkursowych na Platformie
  5.9. Korzystanie z Modułu Monitorowania i Analiz
 6. Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z Platformy e-Zamówienia dostępne są
  Komponencie edukacyjnym.
 7. Niedostępność Platformy e-Zamówienia nie może stanowić uzasadnienia roszczeń względem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

§ 3. Warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia

 1. Każdy Użytkownik Platformy e-Zamówienia zobowiązany jest do korzystania z usług Platformy w sposób zgodny z obowiązującym prawem oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 2. Użytkownik jest zobowiązany do wprowadzania danych kompletnych, rzetelnych i zgodnych ze stanem faktycznym.
 3. Każdy zalogowany Użytkownik Platformy e-Zamówienia ma możliwość wglądu i aktualizacji danych dotyczących jego osoby.
 4. Każdy zalogowany Użytkownik Platformy e-Zamówienia w roli Supervisora ma możliwość wglądu i aktualizacji danych dotyczących jego podmiotu.
 5. Każdy Użytkownik ma prawo korzystać ze strefy ogólnej, dostępnej bez logowania
  na Platformie e-Zamówienia, po połączeniu się z adresem internetowym Platformy pod warunkiem przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 6. Zabrania się korzystania z kont innych Użytkowników oraz udostępniania swojego Loginu
  i Hasła innym osobom.
 7. Podmioty zarejestrowane w roli Zamawiających mają możliwość przygotowywania ogłoszeń do publikacji, publikacji ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych i TED, przeglądania opublikowanych ogłoszeń, zarządzania swoim profilem.
 8. Podmioty w roli Zamawiających, które korzystają z Platformy e-Zamówienia powinny dochować należytej staranności związanej z terminowym wysyłaniem ogłoszeń.
 9. Podmioty w roli Zamawiający mają możliwość zakładania i prowadzenia postępowań
  na Platformie e-Zamówienia.
 10. Podmioty w roli Wykonawcy mają możliwość składania ofert za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia.

§4. Subskrypcje

 1. Możliwość rejestracji w bazie subskrybentów oraz otrzymywania subskrypcji ma każdy użytkownik zainteresowany tą usługą.
 2. Zainteresowany subskrypcją użytkownik musi się zarejestrować do konta uproszczonego, podając podczas rejestracji imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu/faxu.
 3. Osoba, która przy zapisywaniu się na subskrypcję podała nieprawidłowe dane, tj. imię
  i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej osoby trzeciej bez jej wiedzy i zgody, ponosić będzie z tego tytułu wszelką odpowiedzialność odszkodowawczą w przypadku zgłoszenia przez tę osobę trzecią jakichkolwiek roszczeń wobec Urzędu Zamówień Publicznych.
 4. Subskrypcja rozpoczyna się po aktywacji subskrypcji z częstotliwością otrzymywania powiadomień w cyklu codziennym.
 5. Użytkownik zarejestrowany jako Subskrybent ma prawo dokonywać rezygnacji z subskrypcji na ogłoszenia opublikowane w BZP i postępowania prowadzone na Platformie e-Zamówienia bezpośrednio z poziomu subskrypcji klikając odpowiedni link dezaktywacyjny.

§ 5. Rejestracja podmiotów i użytkowników

 1. Niniejszy paragraf opisuje sposób obsługi zakładania kont dla podmiotów, które będą korzystały z Platformy e-Zamówienia.
 2. Aby korzystać z Platformy jako użytkownik zalogowany, należy posiadać konto na Platformie. Jeżeli Użytkownik nie posiada konta powinien zarejestrować się na Platformie e-Zamówienia.
 3. Użytkownik podczas rejestracji ma do wyboru jedną z ról: Zamawiający, Wykonawca, Użytkownik konto uproszczone. Wybór roli warunkuje zakres funkcjonalności, z których użytkownik będzie mógł korzystać na Platformie e-Zamówienia.
 4. Warunkiem założenia konta Użytkownik konto uproszczone jest wypełnienie elektronicznego formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie Platformy oraz potwierdzenie zapoznania się z niniejszym Regulaminem 
 5. Warunkiem założenia konta Podmiotu jest poświadczenie danych rejestracyjnych podmiotu kwalifikowanym podpisem elektronicznym, kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
 6. Zakłada się, że każdy zarejestrowany Zamawiający i Wykonawca może być Subskrybentem otrzymującym powiadomienia z Platformy e-Zamówienia.
 7. Dbałość o aktualizację danych rejestracyjnych oraz ich poprawność stanowi obowiązek danego podmiotu. Odpowiedzialność za konsekwencje w tym konsekwencje prawne wynikające
  z nieaktualnych lub błędnych danych rejestrowych podmiotu ponosi tylko i wyłącznie podmiot, którego te dane dotyczą.
 8. Każdy Podmiot posiada powiązane z nim konta Użytkowników mających w ramach Podmiotu nadaną rolę wraz z uprawnieniami. Role określają zestaw uprawnień w systemie, przydzielanych użytkownikowi. Podmiot jest właścicielem kont Użytkowników do niego przypisanych, w szczególności konta z rolą Supervisora podmiotu.

§ 6. Warunki techniczne świadczenia Usług

 1. W celu prawidłowego korzystania z usług Platformy e-Zamówienia wymagany jest:
  1.1. Komputer PC
            a. parametry minimum: Intel Core2 Duo, 2 GB RAM, HDD
            b. zainstalowany jedne z poniższych systemów operacyjnych:
                      1. MS Windows 7 lub nowszy
                      2. OSX/Mac OS 10.10,
                      3. Ubuntu 14.04
            c. Zainstalowana jedna z poniższych przeglądarek:
            d. Chrome 66.0 lub nowsza
            e. Firefox 59.0 lub nowszy
            f. Safari 11.1 lub nowsza
            g. Edge 14.0 i nowsze

albo
            1.2 Tablet/Telefon
                    a. Parametry minimum: 4 rdzenie procesora, 2GB RAM, Android 6.0 Marshmallow, iOS 10.3
                    b. Przeglądarka Chrome 61 lub nowa

 1. Dla skorzystania z pełnej funkcjonalności może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, oraz cookies;
 2. Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych:
           1.1 specyfikacja połączenia – formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2,
           1.2 format danych oraz kodowanie: formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8,
           1.3 oznaczenia czasu odbioru danych: wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do sekundy.

§ 7. Prywatność – Ochrona danych osobowych

 1. Administrator Platformy nie umożliwia korzystania z usług wskazanych w niniejszym Regulaminie anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu.
 2. Administrator Danych Osobowych zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie
  z postanowieniami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.) –  zwanego dalej RODO.
 3. Administratorem Danych Osobowych Użytkowników Platformy e-Zamówienia  jest Prezes Urzędu Zamówień Publicznych z siedzibą w Warszawie (02-676) przy ul. Postępu 17A. Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: uzp@uzp.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 4. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, adres e-mail IOD.UZP@uzp.gov.pl.
  Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane w celu możliwości korzystania z Platformy e-Zamówienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 6 ust. 1 lit. e RODO. Dostęp do niektórych funkcjonalności Platformy e-Zamówienia, takich jak publikowanie ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych lub TED, prowadzenie postępowań na Platformie e-Zamówienia, przesyłanie Rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach, przesyłanie ofert i wniosków, komunikacja pomiędzy Zamawiającymi i Wykonawcami, czy zgłaszanie problemów dotyczących Platformy e-Zamówienia wymaga uprzedniej rejestracji na Platformie oraz uzyskania danych do logowania. Proces rejestracji wymaga podania m.in. danych osoby pełniącej rolę Supervisora danego podmiotu lub danych do założenia konta uproszczonego.
 6. Zamieszczone w ogłoszeniach BZP lub TED dane kontaktowe instytucji zamawiających
  i zwycięskich oferentów są wymagane do prawidłowego przeprowadzenia procedur udzielania zamówień publicznych i w niektórych przypadkach zawierają dane osobowe.
 7. Ogłoszenia zamieszczane w BZP będą publicznie dostępne przez okres 4 lat od czasu publikacji w BZP a następnie będą  przechowywane na potrzeby archiwalne w niepublicznym archiwum wewnętrznym. Dane podmiotów rejestrujących się na Platformie e-Zamówienia będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji celu gromadzenia i przetwarzania danych nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
 8. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych zawartych w ogłoszeniach zawartych w TED można znaleźć na stronie https://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do
 9. Obiorcami danych osobowych mogą być podwykonawcy administratora danych (podmioty przetwarzające), w celu i zakresie niezbędnym do realizacji poleceń administratora na podstawie umów oraz organy publiczne, sądy i inni odbiorcy legitymujący się interesem prawnym w pozyskaniu danych osobowych.
 10. Każdemu Użytkownikowi na warunkach określonych w RODO przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, ani przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
 12. Dane osobowe podawane są przez Użytkownika dobrowolnie, jednak ich podanie jest niezbędnym warunkiem do korzystania z Platformy e-Zamówienia.
 13. Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisach WWW Urzędu Zamówień Publicznych zostały określone w naszej Polityce Prywatności https://ezamowienia.gov.pl.

§ 8. Zmiany Regulaminu

 1. Administratorowi merytorycznemu Platformy e-Zamówienia przysługuje prawo do zmiany Regulaminu. 
 1. Wszelkie zmiany obowiązują od dnia ich zamieszczenia lub od wskazanej daty ich obowiązywania.
 2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia możliwe jest po zaakceptowaniu Regulaminu.
 3. Zmiana Regulaminu nie wpływa na ważność dotychczas zrealizowanych lub realizowanych aktywności.

§ 9. Odpowiedzialność UZP

 1. Zadaniem Urzędu Zamówień Publicznych jest wyłącznie dostarczenie narzędzia teleinformatycznego wspierającego przeprowadzenie procedury postępowania
  o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie publikacji ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych i TED oraz prowadzenia postępowań na Platformie e-Zamówienia.
 2. Urząd Zamówień Publicznych nie odpowiada za prawdziwość danych podanych przy rejestracji przez Zamawiających i Wykonawców.
 3. Urząd Zamówień Publicznych nie monitoruje posiadania przez użytkowników odpowiednich dokumentów niezbędnych do udziału w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.
 4. Urząd Zamówień Publicznych nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych w Biuletynie Zamówień Publicznych i TED ogłoszeń oraz danych w zamieszczanych na Platformie postępowaniach.
 5. Urząd Zamówień Publicznych nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłową realizację zadań Platformy spowodowaną:
  1. Działaniem sił wyższych,
  2. Awarią powstałą z winy użytkownika lub nieprawidłowościami w systemie komputerowym użytkownika,
  3. Jakości i szybkości połączenia łącza internetowego użytkownika,
  4. Awariami urządzeń dostawców internetu użytkownika.

§ 10. Procedura zgłaszania problemów

 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje związane z nieprawidłowym działaniem Platformy za pośrednictwem Systemu Obsługi Zgłoszeń (SOZ).
 2. Zgłoszenie problemów wymaga rejestracji na Platformie. Aby założyć konto użytkownik musi zaakceptować Regulamin.
 3. Zgłoszenie problemów powinno zawierać co najmniej informację „Czego dotyczy problem”, wybranie „Typu problemu” oraz „Opisu problemu”.
 4. Odpowiedzi na zgłaszane problemy będą przekazywane za pośrednictwem Systemu Obsługi Zgłoszeń (SOZ) zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi przez użytkownika podczas rejestracji konta

§ 11. Inne postanowienia

 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa Zamówień Publicznych.

eZamówienia w liczbach (rok 2019)

289,8 mld

Wartość rynku zamówień publicznych.

233 788

Liczba opublikowanych ogłoszeń w BZP.

25 390

Liczba opublikowanych w Dz.U.UE przez polskich zamawiających ogłoszeń o przetargach i konkursach.

Moje Konto

Zaloguj się Zarejestruj się